Avís legal

CONDICIONS D'ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SOM* informa que és titular dels llocs web www.somvalles.cat, www.somgranollers.cat i www.sommollet.cat (i edicions vinculades). D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, SOM* informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és SÀPIENS SCCL, amb NIF F64074982 i domicili social al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, inscrit en el Registre General de Cooperatives de Catalunya núm. 13349, inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona en el full N-12063 i l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: [email protected].

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de SÀPIENS SCCL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de SÀPIENS SCCL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de SÀPIENS SCCL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per SÀPIENS SCCL per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
· L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per SÀPIENS SCCL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
SÀPIENS SCCL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
SÀPIENS SCCL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SÀPIENS SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.
modificacions
SÀPIENS SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el
temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SÀPIENS SCCL amb amb NIF F64074982 i domicili social al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, SÀPIENS SCCL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
SÀPIENS SCCL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SÀPIENS SCCL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic [email protected]
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
SÀPIENS SCCL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SÀPIENS SCCL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats.
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SÀPIENS SCCL.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SÀPIENS SCCL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de SÀPIENS SCCL.

Per aquest motiu, L'editorial, als efectes previstos a l'article 32.1, paràgraf segon del vigent TRPLI s'oposa expressament a que qualsevol dels continguts d'aquesta web o parts d'aquesta obra siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només pot realitzar-se amb l'autorització dels seus titulars, llevat d'excepció prevista per la llei. Digiriu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos si necessiteu reproduir o escenejar fragments d'aquesta obra (www.conlicencia.com) o poseu-vos en conacte amb els telèfons 91 702 19 70 o 93 272 04 47.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
SÀPIENS SCCL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SÀPIENS SCCL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.


http://www.privacyrespect.es

 

Edicions locals