Mollet aprova un pla urbanístic 'més flexible' i amb una aposta per l'habitatge assequible

El ple aprova inicialment el POUM de la ciutat que preveu 2.834 pisos nous, dels quals gairebé la meitat seran de protecció

Societat

Mollet encara una nova fase en la planificació urbanística de la ciutat. Aquest dilluns el ple ha aprovat de manera inicial el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que marcarà les directrius de l'urbanisme a la ciutat en els anys vinents, que seran més flexibles que les de l'anterior pla.

De fet, la flexibilitat i l'aposta per l'habitatge de protecció, el desenvolupament econòmic i els espais verds són algunes de les característiques més destacades del document, que, un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) restarà en exposició pública fins al 15 de novembre per presentar-hi possibles al·legacions.

Segons va explicar Mireia Dionisio, primera tinenta d’Alcaldia i coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, el dret d'accés a l'habitatge ha estat un dels "principis inspiradors" de la planificació, que preveu 2.834 nous habitatges (un miler menys que els que es preveien en l'Avanç), dels quals 1.385 seran de protecció oficial i, d'aquests uns 300 ho seran en règim de lloguer.

La meitat dels nous habitatges es preveuen amb la construcció del nou barri del Calderí i la resta es plantegen en actuacions a solars i edificis ja existents actualment en sòl urbà consolidat, amb un total de 23 Plans de Millora Urbana (PMU). A més, s'hi sumen vuit actuacions a parcel·les amb edificis en volum disconforme –que no compleixen la normativa pel que fa a alçades o profunditats– que no s'hauran d'adaptar si els propietaris destinen les construccions a habitatges de protecció, una mesura que suposaria uns 150 pisos protegits.

Una novetat respecte al planejament anterior és que els sectors de desenvolupament residencial hauran de destinar el 50% a habitatges de protecció, un percentatge superior al 30% que marca la legislació. "S'han buscat totes les fórmules possibles per fer realitat el compromís de fer realitat l'oferta d'habitatge protegit a la ciutat", assegurava Dionisio. El futur POUM manté com a ús residencial principal l’ús plurifamiliar amb un model de creixement de la ciutat "compacte i equilibrat”, deia la primera tinent d'Alcaldia.

Durant el debat, la regidora recordava que molts dels PMU que recollia l'anterior POUM de 2005, suspès pel Tribunal Suprem, no s'havien pogut desenvolupar perquè no se n'havia fet una bona valoració econòmica i marcava unes càrregues "excessives" als promotors. En aquest sentit, Dionisio puntualitzava que, amb el nou POUM, "s'ha fet un treball tècnic molt rigorós perquè no ens els puguin tombar als tribunals. És un POUM valent però sòlid i realista i amb propostes plenament executables".

Desenvolupament econòmic

El POUM introdueix també paràmetres més flexibles per poder edificar als polígons industrials i en diversifica els usos. Aquestes mesures permetran "reorientar" plans de millora urbana previstos com el de Can Prat i el de la Tenería i fomentar altres activitats a espais industrials. A més, a l'eix de la C-17, a Can Magarola, es preveu que cinc unitats de dotació actualment amb ús prioritari industrial, puguin fer un canvi d'ús al terciari o de serveis, excloent, segons assegurava Dionisio, el comercial, "ja que no es troben dins de la trama urbana consolidada". “L’objectiu és facilitar la implantació, l’adaptació i la continuïtat de l’activitat econòmica, i així atraure nous sectors”, deia la regidora. En aquest sentit, Dionisio defensava la implantació d'empreses logístiques a la ciutat. "Es tracta d'ampliar el ventall", deia.

Espais verds i sostenibilitat

El POUM també inclou l'increment d'espais lliures a l'interior del nucli urbà. El Pla preveu disposar de 913.261 m2 de sòl per a zones verdes, parcs o jardins, un 38% del que es preveia en l'anterior planejament. D'aquesta manera, s'assolirien 30 m2 de zona verda per cada 100 m2 de zona residencial, "un índex superior al que marquen els estàndards legals", deia Dionisio. Una de les propostes del POUM que explica aquest increment és la voluntat de connectar l’espai territorial de Gallecs amb els verds urbans del municipi, així com la recuperació del riu Besòs, amb la tramitació del Pla Especial d’Accés al Riu Besós.

El nou text també incorpora l’Índex de Devolució Ecològica de l’Espai Urbà, l’IDAEE, que preveu establir nivells mediambientals en els nous desenvolupaments urbanístics, tant públics com privats. L’objectiu és que les noves zones residencials incorporin sostres verds, façanes verdes o espais interiors enjardinats.

Pel que fa als equipaments, el text també preveu augmentar el sòl destinat a aquests usos fins als 743.841 m2, 82.600 m2 més dels que hi ha actualment.

El nou POUM també amplia fins a 153 els béns arquitectònics, naturals, culturals, arqueològics o ambientals i paisatgístics a protegir. Són 45 béns protegits més que l’anterior POUM.

 

 

Edicions locals