La crisi del coronavirus ha provocat un descens del 12% de les rendes familiars i una baixada de la natalitat

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat la segona part del mapeig de la Covid-19 a la comarca, centrada en la perspectiva social

Societat

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat la segona part del mapeig de la Covid-19 al territori, centrada en la perspectiva social, mentre que la primera part presentada al juliol se centrava en el vessant econòmic. Aquest segon treball recull dades de caràcter social i l'experiència, a través d'entrevistes, d'agents socials de la comarca durant l'estat d'alarma de 2020.

Els dos estudis, elaborats en el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, tenen com a objectiu monitorar dades i analitzar la situació viscuda per tal d’aportar coneixement per redefinir línies estratègiques i accions vinculades al Pla de Reactivació Econòmica i Social de la comarca i altres plans sectorials.

Entre les principals conclusions de l'estudi pel que fa a demografia, s'indica que l’impacte de la Covid19 no ha afectat el creixement de la població de la comarca: s’ha produït un increment interanual de l’1,18%, amb més increment de la població masculina que la femenina. La població d'origen estranger s'ha incrementat en un 7,17% el 2020. Amb tot, els naixements durant el 2020 han disminuït un 9% en comparació l'any anterior, i el nombre d'infants (de 0 a 11 anys) s’ha reduït aquest últim any, però el nombre d’adolescents i joves adults s’ha incrementat. Pel que fa al nombre de joves en edat de treballar (de 16 a 29 anys), la xifra s’ha incrementat l’any 2020, i és més notable aquest increment entre la població masculina.

Els joves que treballen al sector dels serveis i sense una ocupació anterior són els més afectats per l'atur, però de cara a la contractació formalitzada entre la població jove, el sector que més s’ha incrementat ha sigut el dels serveis.

Les pensions no contributives a la Seguretat Social han augmentat fins a un 26%. També han augmentat les prestacions per desocupació, amb l’increment més alt entre les prestacions contributives. El mateix ha succeït amb la quantia d’euros destinada a la Renda Garantida de Ciutadania, que ha experimentat un augment del 19,22%. La Covid també ha impactat negativament a la Renda familiar bruta. S’ha produït una reducció del 12% en els ingressos de les famílies de la comarca, de manera que el 2019 les famílies comptaven amb 6.630.821 euros, mentre que el 2020 la xifra ha decaigut fins als 5.907.814 euros, un descens de 723.007 euros.

Les dones ho pateixen més

La Covid-19 també ha tingut un impacte respecte a les dades de violència de gènere. Així, durant el 2020, tant les denúncies interposades per violència de gènere com les ordres de protecció i les mesures sol·licitades i aplicades a la víctima, han disminuït. El mateix ha succeït amb els delictes denunciats i les persones jutjades per aquest tipus de violència. Els agents socials i les administracions, però, atribueixen aquest descens al fet que durant el confinament i la impossibilitat de desplaçar-se sense justificació, les persones en situació de violència de gènere van haver de conviure amb les persones maltractadores, dificultant així la presentació de denúncies, l’adopció de mesures per salvaguardar a les víctimes per part dels poders públics i la celebració de judicis. Sí que es pot observar un increment el 2020 de les denúncies presentades directament per víctimes en el jutjat, passant de 0 el 2019 a 24 el 2020.

Els serveis d’acolliment proporcionats a la comarca per a dones en situació de violència de gènere han disminuït durant el 2020 –el 2019 es van acollir a 29 dones i 36 criatures, i el 2020 baixen a 14 i 13, respectivament–. No obstant això, l’atenció oferta en situació d’urgència psicològica i social s’han incrementat de 42 a 51 dones–.

Les persones usuàries dels Serveis socials bàsics, gestionats des del Consell Comarcal, s’han incrementat en un 16%, i ha estat més elevat el nombre de persones usuàries entre la població femenina. A més, el nombre de persones usuàries dels equips bàsics d’atenció social a la comarca també s’ha incrementat un 13%.

El Servei d’Atenció Domiciliària gestionat pel Consell Comarcal ha disminuït en un 4% com a efecte negatiu de la pandèmia, però la teleassistència s’ha incrementat un 1,42% en persones usuàries i un 9,5% en el nombre de llars.

Edicions locals