El risc amb un cost econòmic més elevat per a Mollet amb l'escalfament global seran les inundacions

Inundacions i sequeres suposarien més del 90% dels costos associats al canvi climàtic a la ciutat

Societat

Laura Ortiz

El principal risc que hauria d'afrontar la ciutat a conseqüència del canvi climàtic és el de les inundacions, un risc "important" segons les corbes de l’Agència  Catalana  de  l’Aigua (ACA), que recull el Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) de Mollet del Vallès.

Episodis com el temporal Glòria de gener del 2020, que va multiplicar gairebé per 170 el cabal habitual del riu Besòs i que va ocasionar importants destrosses al seu pas, es preveuen cada cop més recurrents. De fet, l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  ha  estimat  que  sota  condicions  de  canvi  climàtic  és  molt probable que es dupliqui la freqüència d’aiguats extrems, amb cabals màxims fins a un 20% superiors als de les actuals estimacions.

La metodologia de càlcul del PAESC de Mollet estima el sòl inundable per crescudes del riu Besos, la Riera Seca i la Riera del Tenes amb diferents períodes de retorn i creua les corbes d’inundabilitat de l’ACA pels períodes de retorn de 25, 50 i 100 anys amb el mapa d’usos del sòl  de  Mollet.

Sòl residencial i industrial

Segons el pla, el sòl residencial potencial de ser afectat per una inundació amb un període de retorn de 50 anys (T50) seria de 437.435 m²; i en una inundació amb un període de retorn de 100 anys (T100) s’arribaria als 515.064 m² de superfície urbana afectada. En el cas del sòl industrial –més proper als cursos fluvials– que podria veure's afectat per una inundació amb un període de retorn de 50 anys seria de 895.001 m², mentre que amb una inundació amb un període de retorn de 100 anys, la superfície augmentaria fins als 960.229 m².

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient quantifica que el cost bàsic d’una inundació per m² de sòl urbà és de 350€ (cost incloent  danys  en  habitatges,  garatges,  vehicles,  viari  i  urbanització). El cost per m² de  sòl industrial, es valora en 380€ (cost per m² de sòl de polígon industrial incloent danys en equipaments, pàrquings, vehicles, viaris i urbanització).

Així doncs, amb aquestes, entre altres variables sobre el paper, el pla estima que el cost potencial del risc d’inundació a Mollet, corresponent al risc actual i al risc sota escenari de canvi climàtic accelerat, se situaria entorn de 120 M€, que per impacte del canvi climàtic podria augmentar fins a 240 M€.  

Per tant, l’impacte més costós  dels analitzats al PAESC és l’associat a les inundacions (més del 70% dels costos), seguit de la sequera  (21% dels costos), uns elements que, segons els tècnics fa que la gestió integrada del cicle de l’aigua a la ciutat de Mollet esdevingui "prioritària".

Edicions locals