Població envellida i amb pocs infants, la previsió del Vallès Oriental d'aquí 25 anys

La projecció que fa l'Idescat és que el 2046 el 30% de la població de la comarca tingui més de 65 anys

Societat

D'aquí 25 anys, gairebé un de cada tres habitants del Vallès Oriental tindrà més de 65 anys. Aquesta és una de les dades de l'informe Projeccions demogràfiques: la població del Vallès Oriental a l’horitzó de 2046, elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal amb l’actualització de les dades de projecció de la població per a Catalunya i comarques que ha fet l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Així doncs, es preveu que la població de la comarca creixi, però envellida.

A l’horitzó 2046 la projecció situa la població de la comarca en els 481.140 habitants, la qual cosa significa un guany de més de 65.000 persones en poc més de 25 anys, un augment del 7,3% de la població, que situa el Vallès Oriental entre les comarques que més creixeran en habitants. L'increment de població sumat a la major esperança de vida farà que l'estructura per edats de la comarca presenti un perfil demogràfic madur, amb un fort pes de la població de més de 80 anys i un increment molt notable de les persones de 90 anys i més.

La població de més edat, la de 65 anys i més, ha augmentat de manera progressiva i constant en les darreres dècades i ho continuarà fent en el futur. Així, al Vallès Oriental, aquesta població passarà de 71.224 persones el 2021 (el 17,0% de la població) a 140.802 el 2046 (pràcticament el 30% de la població total). De fet, aquesta és, segons l'informe, una realitat generalitzada a la majoria de comarques de Catalunya, especialment l’eix metropolità.

També entre la població adulta jove, de 20 a 40 anys es constata un creixement de la població.

Menys infants

Per contra, la disminució de població afectarà principalment als grups d’edat on es concentren els infants situats en les etapes d’educació primària i secundària obligatòria: així, els infants de 5 a 9 anys podrien registrar un descens del 3% de la població, mentre que el percentatge s’aguditza entre els infants de 10 a 14 anys (al voltant del 20% menys que la població actual) i els/les joves de 15 a 19 (que registrarien unes xifres de població al voltant del 12% per sota de la població actual). Aquest impacte en l’estructura demogràfica es deurà al fet que la població d’aquestes edats formarà part de les generacions poc nombroses nascudes al voltant de l’any 2020.

En canvi, entre la població en etapes d’ensenyament universitari, aquest descens de la població és molt menys nombrós; de fet, entre els joves de 24 a 29 anys es veu un increment de població, ja que formaran part de la cohort de generacions més nombroses nascudes al voltant de l’any 2010: es registra, així, un creixement de gairebé el 16% respecte al 2021.

La combinació de la baixa natalitat i l’envelliment de la població farà que en el conjunt del període 2021-2045 el creixement natural (naixements menys defuncions) sigui negatiu, una tendència que capgira la del període entre el 2011- 2020, quan al Vallès Oriental el creixement natural sempre ha estat positiu, a excepció del 2020, a conseqüència de l’impacte de la Covid-19.

Nous veïns de l'àmbit metropolità

Amb aquest escenari, la migració serà el component del qual dependrà el creixement de la població. Es preveu que el Vallès Oriental absorbeixi nous habitants arribats principalment de l'àmbit metropolità, un creixement que compensaria el saldo natural negatiu. La redistribució de la població del centre de Catalunya, més densament poblat i amb casuístiques determinades com el preu de l’habitatge, que expulsa població cap a altres zones properes, i la possibilitat del teletreball, són alguns dels elements que podrien propiciar una generalització de moviments interns que conduiran a una redistribució de la població.

 

Edicions locals