Com protegir l’habitatge de l’autònom si hi ha problemes?

Com limitar la responsabilitat de l'empresari

Contingut patrocinat

En aquest article abordem la possibilitat que atorga la llei a l’empresari, persona física, per limitar la seva responsabilitat, perquè ha de recordar-se que, en principi, segons el Codi Civil, el deutor respon amb tots els seus béns presents i futurs.

Així, amb la finalitat de limitar en alguns supòsits aquesta responsabilitat, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, va incloure la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada (*ERL), que permet a l’empresari, persona física, evitar, sota determinades condicions, que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials o professionals afecti el seu habitatge habitual. 

Els requisits per poder beneficiar-se d’aquesta protecció són:

1. Adquirir la condició d'ERL mitjançant la seva constància a la fulla oberta al mateix en el Registre Mercantil.

2. Inscriure en el Registre de la Propietat que l’immoble queda exclòs de la responsabilitat de l’empresari.

3. Fer constar a tota la seva documentació la condició d'ERL. 

4. Que el valor de l’habitatge no arribi a determinats límits. 

5. Formular, dipositar i, en cas que compleixi els requisits, auditar els comptes anuals de la seva activitat. 

No obstant això, l’autònom haurà de respondre dels deutes amb tots els béns, inclòs l’habitatge habitual, en els següents casos:

- Quan es tracti de deutes que no es derivin de l’activitat empresarial o professional.

- Quan existeixin deutes empresarials o professionals anteriors a l’adquisició de la condició d'ERL.

- Quan quedi acreditat per concurs o sentència ferma que es va actuar amb frau o negligència greu en l’exercici de l’activitat o negoci que va generar el deute.

Iker Cabezuelo

Advocat 

icabezuelo@cgcabogados.net

CGC Abogados 

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

Edicions locals